norsk

Helsefremmende og forebyggende arbeid har i dag et stort fokus i samfunnet. Så godt som alle barn i Norge følges opp av helsestasjonstjenesten, og dette gjør at tjenesten er en særegen mulighet til å nå ut til barn og foreldre. For å se nærmere på hvordan helsestasjonen og møte med helsesykepleier oppleves av mødre, har jeg i denne oppgaven hatt problemstillingen; «Hvordan opplever førstegangsmødre oppfølgningen av helsesykepleier ved helsestasjonen?» Oppgaven bygger på en kvalitativ studie basert på intervju av fire mødre, som jeg har analysert og tolket i lys av relevant teori. Jeg har knyttet analysen opp til Foucaults teori om makt, Goffmanns teori om teater og roller, Sennetts teori om intimitetstyranni samt tilknytningsteori. For å besvare problemstillingen har jeg også sett på den historiske utviklingen av helsestasjonen og hvordan tjenesten er bygget opp. Samtidig har jeg sett på utviklingen av helsesykepleier utdanningen og deres rolle. Jeg har sett på relevante verktøy tilgjengelig for helsesykepleiere, og gått inn på forskjellen mellom helsefremmende og forebyggende arbeid. Studiens funn ser ut til å vise at mødrene hadde ulik opplevelse av den sosiale praksisen ved helsestasjonen. Funnene tyder på at mødrene utad fremsto som fornøyde, og opplevde mødre med helsesykepleier og helsestasjonen som betryggende. I hovedsak kan det se ut til at mødrene oppfattet helsestasjonen som en tjeneste som primært skulle ivareta barna, og de så ut til å oppleve at hovedfokuset var om barnet lå innenfor normalutviklingen. Fokuset med normalutvikling, forebygging og tidlig innsats så ut til å kunne mødres opplevelse av stress og engstelse. Det kan se ut til at det forebyggende fokuset kan overskygge helsestasjonen og helsesykepleiers fokus på det helsefremmende arbeidet.

engelsk

Health-promoting and preventive work today has a great focus in society. Almost all children in Norway are followed up by the health station service, and this makes the service a unique opportunity to reach out to children and parents. In order to take a closer look at how the health station and meeting with the health nurse is experienced by mothers, I have in this thesis had the problem; "How do first-time mothers experience the follow-up of a health nurse at the health station?" The thesis is based on a qualitative study based on interviews with four mothers, which I have analyzed and interpreted in the light of relevant theory. I have linked the analysis to Foucault's theory of power, Goffmann's theory of theater and roles, Sennett's theory of intimacy tyranny and attachment theory. To answer the problem, I have also looked at the historical development of the health station and how the service is structured. At the same time, I have looked at the development of health nurse education and their role. I have looked at relevant tools available to health nurses, and discussed the difference between health-promoting and preventive work. The study's findings seem to show that the mothers had different experiences of the social practice at the health station.The findings indicate that the mothers outwardly appeared to be satisfied, and experienced mothers with the health nurse and the health station as reassuring. In the main, it may appear that the mothers perceived the health center as a service that was primarily to take care of the children, and they seemed to experience that the main focus was on whether the child was within normal development. The focus on normal development, prevention and early intervention seemed to be able to mothers' experience of stress and anxiety. It may seem that the preventive focus may overshadow the health station and the health nurse's focus on the health-promoting work.

OversetterEngelsk.com | Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)