norsk

Source : https://forskning.no/evolusjon-kommentar-menneskekroppen/hvorfor-forsvant-neandertalerne/1737077 Hvorfor forsvant neandertalerne? KOMMENTAR: Svaret er kanskje at de var klokere enn oss, men vi hadde noe de ikke hadde: Et mer sammenknyttet samfunn. lørdag 05. september 2020 - 08:42 Ingenting er mer irriterende, eller enerverende. Har dyr følelser? Er hunder klokere enn katter? Hva kom først, høna eller egget? Spørsmål det er vanskelig å finne svaret på. Bortsett fra det siste da. Egget kom millioner av år før høna. Men ellers, slike spørsmål er forstyrrende. Antagelig fordi de rett og slett ikke har ett enkelt svar. Neandertalernes endelikt er et slikt et. Sammen med kona mi, Vibeke Riiser-Larsen, har jeg brukt de siste årene til å tenke på og skrive bok om dette: Neandertalerne var på toppen, større, sterkere og klokere enn noensinne, med avansert kultur og med en utbredelse fra Atlanterhavet til Mongolia. De sto ikke tilbake for noen. Så en dag, for 50 000 år siden kom Homo sapiens vandrende inn i Europa fra øst. Noen tusen år senere var neandertalerne borte. Utryddet vi dem? I begynnelsen virket det så opplagt: Homo sapiens utryddet neandertalerne. Men saken er langt mer komplisert. For det første er det ikke funnet noen fysiske bevis for verken krig eller folkemord. For det andre, finnes det veldig mange andre muligheter. Det virker derfor sannsynlig at neandertalerne forsvant på grunn av et sammenfall at tusen små detaljer – slik det som regel er innen økologi og evolusjon. Og for den saks skyld, historie. Det hele virker enda mindre opplagt, når vi legger til at neandertalerne hadde større hjerner enn oss, var fysisk større og sterkere, og hadde en kultur som ikke åpenbart sto tilbake fra vår: Malende neandertalere De malte hulene sine lenge før Homo sapiens begynte med slikt. Verdens eldste figurative hulemaleri ble laget av en neandertaler. De var, så vidt vi vet også de første til å lage smykker og pynte seg med fjær. Og ny forskning viser at de tok i bruk langt flere matressurser enn vi så langt har trodd – like tidlig som Homo sapiens. Neandertalerne var også muligens de første som begravet sine døde. De kan ha hatt en forestilling om et liv etter døden. De hadde i tillegg en materiell kultur som på noen områder synes å ha stått tilbake for vår – de manglet antagelig kastetrær (atlatl), og de temmet, så vidt vi kan se, ikke ulven. Dette kan ha oppveid noe av overtaket neandertalerne hadde i styrke og mot. På andre områder var redskapskulturen deres langt foran vår. Håndverkere bruker fremdeles redskaper utviklet av neandertalerne (https://forskning.no/arkeologi-historie/neandertalere-med-luksusveske-verktoy/616384), og verdens foreløpig eldste tråd er funnet blant neandertalere, og er flere titall tusen år eldre enn den eldste funnet blant Homo sapiens. Hvilket er grunnen til at Vibeke og jeg lot omslaget av boka være bildet av en bunt med tråd. Neandertalerne kan dermed ha laget avanserte redskaper i materialer som i dag er forsvunnet, som tre, fiber, skinn og så videre – det kan ha vært kurver, belter, slirer, telt, forheng, tepper, det finnes utallige muligheter. Og de kan (dette er ikke bevist) også ha laget bedre klær enn vi så langt har tilkjent dem. Likevel forsvant de. Kulde, klimakaos Homo sapiens kan selvsagt bare ha vært et sammenfall, men det virker trolig at det er en sammenheng. Neandertalerne hadde overlevd flere istider før sapiens kom, de hadde eksistert i hundretusenvis av år, og sto nå på toppen av sin karriere. Så kom altså kulden og klimakaoset. Hva var annerledes enn sist? Jo, Homo sapiens. Men på hvilken måte ble neandertalerens overlevelse påvirket av de nye menneskene? Hvis vi tenker på mennesker som vi tenker på dyr, og ser på det hele som en økologisk konflikt, vet vi fra Darwin og andre at to arter som er veldig like hverandre, sjelden klarer å leve på samme sted. De havner i konkurranse, fordi de utnytter de samme ressursene. Neandertalernes og Homo sapiens’ nisjer er ikke fullstendig overlappende. Sapiens jaktet på slettene, som løver og geparder – de var lettbente jegere, med teknologi, og etter hvert hunder – som gjorde dette mulig. Neandertalerne jaktet mer som tigere, de lå i bakhold og kastet seg over byttet. Med en påfølgende og betydelig kroppslig slitasje. Så vi kunne ha forestilt oss at de kunne ha levd side om side. Ikke to ferdige arter Men vi ser også at de to ikke var ferdigutviklede biologiske arter. De paret seg og fikk formeringsdyktig avkom. Dermed var de nok likere hverandre, enn beskrivelsen over kunne tilsi. Én forklaring er da at de to mennesketypene smeltet sammen til en. Som jeg har skrevet her på forskning.no tidligere, lever 40 prosent av neandertalerens genom videre i oss europeere. Dette er en besnærende tanke. Og som vi skal se under, Homo sapiens var mange flere enn neandertalerne, og det kan være grunnen til at vi i dag ser på Homo sapiens som den overlevende, og neandertaleren som den døde. Men – dette stemmer ikke helt – for neandertaleren hadde et karakteristisk utseende og ditto kultur som også forsvant. Og det døde rene neandertalere, de siste vi kjenner til, på Gibraltar for 30 000 år siden – så neandertalerkulturen må ha levd videre som selvstendig enhet, i tusenvis av år etter at Homo sapiens kom til Europa. Hva var det med denne, eller med neandertalerne, som gjorde at de tapte i konkurransen? Tamme mennesker De hadde som sagt større hjerner enn oss, men som hodeskallene deres antyder, hadde de ikke gått gjennom den samme paedomorfe utvikling som Homo sapiens: Homo sapiens’ hodeskalle er rund og barneliknende, og resten av kroppen viser tegn til det samme. Vi er lettere og mindre enn våre «ville» slektninger. Vi er rett og slett temmede, vi har gått gjennom en prosess med selvdomestisering. Dette er en prosess som oppstår når vi selekterer for vennlighet. Den russiske biologen Dmitry Belyajev og hans medarbeidere har selektert rev på denne måten siden annen verdenskrig, og har forvandlet ville rever til noe som likner små sofahunder. Med alle de fysiske endringer som over langt mer tid har endret ulv til hund: Flerfarget pels, logring, bjeffing, valpeliknende utseende, mindre kropp. Og, selv om hjernen er mindre; høyere intelligens. Det hele kommer altså som et utilsiktet resultat av mindre aggresjon. For dyr kaller vi det domestisering, vi har avlet dem med tanke på vennlighet – vi ville ha dyr det gikk an å håndtere. For en art som utvikler dette selv, som dvergsjimpanser og mennesker, kalles det «selvdomestisering». Homo sapiens som kom inn i Europa kan altså ha utviklet adferdstrekk som neandertaleren ikke hadde. Intelligensen er det vanskelig å si noe om, forskerne er også uenige i det med hunden og ulvens intelligens – men vi kan forstille oss at Homo sapiens var sosialt annerledes. Vi ser da også at de levde i større flokker, de var rett og slett fler. Og det i seg selv er jo en fordel. Men det er mer her: Ideer. Lærende mennesker Neandertalerne var få, og de levde isolert fra hverandre, i grupper som ikke var så store som Homo sapiens’. De kan altså ha være klokere, men ideene deres kan ha spredt seg dårligere. I tillegg har vi Homo sapiens en fantastisk egenskap: Vi lærer av hverandre. Vi kan ikke vite om neandertalerne var annerledes enn oss på dette området, men sammenlikner vi småbarn med menneskeaper, er det særlig denne evnen til sosial læring som skiller våre toåringer fra apenes voksne: Vi suger til oss kunnskap. Vi trenger altså ikke være gløggere enn dem, egentlig, men vi lærer likevel mer. La oss si at neandertalerne var dobbelt så kloke som oss. La oss si at en av ti neandertalere kom opp med en brilliant og nyskapende ide en gang i løpet av livet – mens bare en av tjue mennesker gjorde det samme. La oss si at denne ideen var et kastetre, en atlatl – en veldig god måte å nedlegge et bytte på. La oss samtidig si at Homo sapiens var mye bedre til å lære av sidemannen. La oss si at nesten alle sapiensunger som så en atlatl, lærte seg å lage en selv. Mens bare noen få neandertalerunger gjorde det samme. I et slikt scenario kunne neandertalerne være så kloke og kreative de bare ville – bare noen få av dem ville likevel ha oppfunnet en atlatl selv, eller lært det av noen andre. Samtidig som samtlige Homo sapiens, selv om de kanskje var mindre smarte, likevel nå besatt denne svært nyttige kunnskapen. Resultatet gir seg selv. Det er liten nytte i å være geni i en hule for deg selv. Ideer må omsettes. Og det kan være på akkurat det punktet vi Homo sapiens utmerket oss. Og derfor drev neandertalerne i graven. (+)

engelsk

Source: https://forskning.no/evolusjon-kommentar-menneskekroppen/hvorfor-forsvant-neandertalerne/1737077 Why did the Neanderthals disappear? COMMENT: The answer may be that they were wiser than us, but we had something they did not have: A more interconnected society. Saturday 05 September 2020 - 08:42 Nothing is more annoying or annoying. Do animals have emotions? Are dogs wiser than cats? Which came first, the hen or the egg? Questions that are difficult to answer. Except for the last one then. The egg came millions of years before the hen. But otherwise, such questions are disturbing. Probably because they simply do not have a single answer. The Neanderthals' finality is such a one. Together with my wife, Vibeke Riiser-Larsen, I have spent the last few years thinking about and writing a book about this: the Neanderthals were at the top, bigger, stronger and wiser than ever, with advanced culture and with a spread from the Atlantic to Mongolia . They did not stand back for anyone. Then one day, 50,000 years ago, Homo sapiens migrated into Europe from the east. A few thousand years later, the Neanderthals were gone. Did we exterminate them? At first it seemed so obvious: Homo sapiens exterminated the Neanderthals. But the case is far more complicated. First, no physical evidence of either war or genocide has been found.Secondly, there are many other possibilities. It therefore seems likely that the Neanderthals disappeared due to a coincidence that a thousand small details - as is usually the case in ecology and evolution. And for that matter, history. It all seems even less obvious, when we add that the Neanderthals had bigger brains than us, were physically bigger and stronger, and had a culture that did not obviously lag behind ours: Painting Neanderthals They painted their caves long before Homo sapiens began doing so. The world's oldest figurative cave painting was made by a Neanderthal. They were, as far as we know, also the first to make jewelry and adorn themselves with feathers. And new research shows that they used far more food resources than we have so far thought - as early as Homo sapiens. The Neanderthals were also possibly the first to bury their dead. They may have had a notion of life after death. They also had a material culture that in some areas seems to have lagged behind ours - they probably lacked throwing trees (atlatl), and they tamed, as far as we can see, not the wolf. This may have offset some of the Neanderthals' superiority in strength and courage. In other areas, their tool culture was far ahead of ours.Craftsmen still use tools developed by the Neanderthals (https://forskning.no/arkeologi-historie/neandertalere-med-luksusveske-verktoy/616384), and the world's currently oldest thread has been found among Neanderthals, and is tens of thousands of years older than it oldest found among Homo sapiens. Which is why Vibeke and I let the cover of the book be the image of a bundle of thread. The Neanderthals may thus have made advanced tools in materials that have disappeared today, such as wood, fiber, leather and so on - there may have been baskets, belts, sheaths, tents, curtains, rugs, there are countless possibilities. And they may (this is not proven) also have made better clothes than we have so far awarded them. Yet they disappeared. Cold, climate chaos Homo sapiens can of course only have been a coincidence, but it probably seems that there is a connection. The Neanderthals had survived several ice ages before the advent of the sapiens, they had existed for hundreds of thousands of years, and were now at the peak of their careers. Then came the cold and climate chaos. What was different than last time? Yes, Homo sapiens. But in what way were the survival of the Neanderthals influenced by the new humans?If we think of people as we think of animals, and see it all as an ecological conflict, we know from Darwin and others that two species that are very similar to each other, rarely manage to live in the same place. They end up in competition because they use the same resources. The niches of the Neanderthals and Homo sapiens are not completely overlapping. Sapiens hunted the plains, like lions and cheetahs - they were easy-going hunters, with technology, and eventually dogs - that made this possible. The Neanderthals hunted more like tigers, they ambushed and threw themselves over prey. With a consequent and significant physical wear. So we could have imagined that they could have lived side by side. Not two finished species But we also see that the two were not fully developed biological species. They mated and had fertile offspring. Thus, they were probably more similar to each other than the description above might suggest. One explanation is then that the two human types merged into one. As I have written here on forskning.no before, 40 percent of the Neanderthal genome lives on in us Europeans. This is an enticing thought. And as we shall see below, Homo sapiens were many more than the Neanderthals, and that may be why we today look at Homo sapiens as the survivor, and the Neanderthal as the dead.But - this is not entirely true - for the Neanderthal had a characteristic appearance and ditto culture that also disappeared. And pure Neanderthals, the last ones we know, died in Gibraltar 30,000 years ago - so the Neanderthal culture must have lived on as an independent entity, for thousands of years after Homo sapiens came to Europe. What was it about this, or the Neanderthals, that made them lose in the competition? Tame people As I said, they had larger brains than us, but as their skulls suggest, they had not undergone the same pedomorphic development as Homo sapiens: Homo sapiens' skull is round and child-like, and the rest of the body shows signs of the same. We are lighter and smaller than our "wild" relatives. We are simply tamed, we have gone through a process of self-domestication. This is a process that occurs when we select for kindness. Russian biologist Dmitry Belyayev and his associates have selected foxes in this way since World War II, and have turned wild foxes into something resembling small sofa dogs. With all the physical changes that over a much longer period of time have changed wolves into dogs: Multicolored fur, wagging, barking, puppy-like appearance, smaller body. And, even if the brain is smaller; higher intelligence.It all comes as an unintended result of less aggression. We call it domestication for animals, we have bred them with kindness in mind - we wanted animals that could be handled. For a species that develops this itself, such as dwarf chimpanzees and humans, it is called "self-domestication". Homo sapiens that came into Europe may thus have developed behavioral traits that the Neanderthal did not have. It is difficult to say anything about intelligence, the researchers also disagree with the intelligence of the dog and the wolf - but we can imagine that Homo sapiens was socially different. We then also see that they lived in larger flocks, they were simply more. And that in itself is an advantage. But there's more here: Ideas. Learning people The Neanderthals were few, and they lived in isolation from each other, in groups not as large as Homo sapiens'. So they may have been wiser, but their ideas may have spread less well. In addition, we Homo sapiens have a wonderful quality: We learn from each other. We do not know if the Neanderthals were different from us in this area, but if we compare young children with apes, it is especially this ability for social learning that distinguishes our two-year-olds from the monkeys' adults: We absorb knowledge.So we do not have to be smarter than them, really, but we still learn more. Let's say the Neanderthals were twice as wise as we were. Let's say one in ten Neanderthals came up with a brilliant and innovative idea once in a lifetime - while only one in twenty people did the same. Let's say that this idea was a throwing tree, an atlatl - a very good way to lay down a prey. At the same time, let's say that Homo sapiens was much better at learning from the sidekick. Let's say that almost all sapiensunger who saw an atlatl, learned to make one themselves. While only a few Neanderthal cubs did the same. In such a scenario, the Neanderthals could be as wise and creative as they wanted - only a few of them would still have invented an atlatl themselves, or learned it from someone else. At the same time, all Homo sapiens, although perhaps less clever, still possessed this very useful knowledge. The result is self-evident. There is little point in being a genius in a cave for yourself. Ideas must be implemented. And that may be exactly where we Homo sapiens excelled. And so the Neanderthals drifted into the grave. (+)

Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)