norsk

Arbeidsbeskrivelse service 1. Ha kjennskap til service saken. Sett deg inn i hva saken handler om. Det er lurt å lese tidligere e-post korrespondanse fra kunde til FH. Se over eventuelle bilder som er av servicesak. 2. Ta kontakt med kunde. Kommunikasjon er like viktig som å få et godt sluttresultat på servicejobben. Ring kunde og fortell at du har tatt over deres service sak. Bli enig med kunde om eventuell befaring hvis det trengs. Er det alarm på hytten? Gjør avtale om hvordan denne slås av om du skal på hytten uten kunde. Det er alltid lurt å sende kunde en e-post med et sammendrag av hva som er sagt over telefon, og en bekreftelse på hva som er avtalt videre med kunde. Dette føles trygt for kunde, og det er en sikkerhet for deg å ha avtaler skriftlig. Om befaring ikke er nødvendig, avtal en uke eller dato for når arbeidet skal utføres, og hold denne. Send alltid melding til kunde før du reiser opp på hytten, uansett om det er avtalt, slik at kunden vet at du er på hytten. Om ikke avtalt dato blir mulig å holde, så skal kunde informeres om dette i forkant, for å endre dato. Hold alltid kunden informert om status i saken! 3. Videre planlegging. Etter eventuell befaring, eller at du har fått kontroll på saken, så må materialer og deler bestilles. Ta en vurdering om det er best å hente materialer eller deler selv på utsalgssted, eller om det er best å få dette kjørt ut til hytten. Ta hensyn til vær og årstid om dette kjøres ut, og du kanskje ikke kan ta i bruk materialer eller deler første dag. Må du vente lenge på materialer eller deler? Si ifra fra til kunde, og avtal dato for utbedring etter dette. Hold kunde oppdatert på status og endringer! Husk også å holde service plan oppdatert med informasjon om gjeldende servicepunkter, når du har kontaktet kunde, og plan for utbedring. 4. Utførelse av arbeid. Arbeidet skal utføres med høy nøyaktighet og presisjon. Her skal det ikke tas enkle løsninger som fører til at det dukker opp problemer igjen senere. Det er viktig å huske på at kunde har stort fokus på området som skal utbedres, og vil være nøye med å kontrollere dette etter endt utførelse. Dukker det opp utfordringer i løpet av utbedringen som gjør at saken vil ta lenger tid en antatt eller avtalt med kunde, så skal kunde informeres. Igjen, hold kunde oppdatert på status i saken! Husk å ta bilder av arbeidet du gjør. All service skal dokumenteres med bilder, og legges inn i kundemappe på Google Photos. 5. Opprydding. Når arbeidet er fullført, så skal du rydde opp etter deg. Dette innebærer å plukke opp skruer og spiker, og alt av søppel utvendig etter deg. Innvendig skal du støvsuge, og vaske etter behov. Husk at det helst skal være renere på hytten etter at du har vært der, enn når du kom, da blir kunden veldig fornøyd. Et minstekrav er at det er like rent og pent på hytten når du drar derifra, som når du kom. 6. Rapportering. Når service arbeidet er fullført, så skal kunde informeres om dette, gjerne på SMS, eller over telefon. Send bilder til kunde av arbeid der det er vanskelig å se hva som er gjort, for eksempel utbedring av lufting, isolasjon, ventiler, mansjetter, flis legging, skiftning av pipe. Det er alltid lurt å skrive en e-post til kunde hvor du bekrefter at arbeidet er fullført, med beskrivelse av arbeidet, slik at begge parter har skriftlig dokumentasjon på dette. Ved service saker som er mer omfattende, er det lurt å lage et eget dokument med en fullstendig rapport av hva som er gjort av service arbeid på hytten. Legg også ut alle bilder som er tatt av service jobben på kundemappe i Google Photos. Gå inn på serviceplan og gjør nødvendige endringer på service sak, for deretter å legge denne på arket ferdige. Serviceavdelingen

engelsk

Job description service 1. Know the service case. Get to know what the case is about. It is wise to read previous email correspondence from customer to FH. Look over any pictures that are of service. 2. Contact customer. Communication is as important as getting a good end result in the service job. Call customer and tell that you have taken over their service case. Agree with the customer about any inspection if needed. Is there an alarm on the cabin? Make an agreement on how to turn this off if you are going to the cabin without a customer. It is always advisable to send a customer an e-mail with a summary of what has been said over the phone, and a confirmation of what has been further agreed with the customer. This feels safe for the customer and it is a certainty for you to have agreements in writing. If inspection is not required, arrange a week or date for the work to be performed and keep it. Always send a message to the customer before you leave the cabin, whether agreed, so the customer knows you are at the cabin. If an agreed date is not possible to keep, then the customer must be informed in advance to change the date. Always keep the customer informed about the status of the case! 3. Further planning. After any inspection, or that you have gained control over the matter, materials and parts must be ordered.Consider whether it is best to pick up materials or parts yourself at a retail outlet, or if it is best to have this taken out to the cabin. Take into account the weather and the season if it runs out and you may not be able to use materials or parts on the first day. Do you have to wait long for materials or parts? Tell the customer and arrange the date for improvement after that. Keep customer updated on status and changes! Also remember to keep your service plan up to date with information on current service points, when you have contacted the customer, and plan for improvement. 4. Execution of work. The work shall be performed with high accuracy and precision. Here, no simple solutions should be taken that will cause problems to reappear later. It is important to remember that the customer has a strong focus on the area to be improved and will be careful to check this after completion. If challenges arise during the remediation that will cause the case to take longer than expected or agreed with the customer, then the customer should be informed. Again, keep customer updated on the status of the case! Remember to take pictures of your work. All service should be documented with photos and put into customer portfolio on Google Photos. 5. Cleanup. When the work is complete, clean up after you.This involves picking up screws and nails, and all the rubbish on the outside after you. Inside, you should vacuum and wash as needed. Remember that it is preferable to be cleaner at the cabin after you have been there than when you arrived, then the customer will be very satisfied. A minimum requirement is that it is just as nice and clean at the cabin when you leave, as when you arrived. 6. Reporting. When the service work is complete, the customer should be informed about this, preferably via SMS, or over the phone. Send photos to the customer of work where it is difficult to see what has been done, such as remediation of ventilation, insulation, valves, cuffs, tile laying, pipe replacement. It is always advisable to write an email to the customer confirming that the work is complete, with a description of the work, so that both parties have written documentation on this. For service matters that are more comprehensive, it is wise to create a separate document with a complete report of what is done by the service work at the cabin. Also, post all photos taken of the service job on the Google Photos client folder. Go into the service plan and make any necessary changes to the service case, and then put it on the sheet. Service department

Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)