norsk

22 av 42 koronasyke i Sandnes er friskmeldt Svært få nye smittede de siste dagene. Men en smittebølge ventes fra slutten av mai til august. Publisert: Publisert: 3. april Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes og Gjesdal melder om mange friskmeldte av dem som har vært smittet av koronaviruset. Foto: Jarle Aasland Ove Heimsvik Journalist Hilde Moi Østbø Journalist Leserne mener 4 Mer om: Korona-viruset Les mer om koronaviruset – 22 av 42 smittede i Sandnes er nå friskmeldte, opplyser kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes til Aftenbladet. I tillegg har han kontrollen på Gjesdal, der fire av totalt 12 rapporterte smittetilfeller er rapportert friske. – Vi har hatt svært få nye smittetilfeller de siste dagene, så det lover godt for påsken, sa kommuneoverlege Torvik i et møte med politikerne fredag ettermiddag. Han konstaterte blant annet at også eldre smittede med alvorlig, underliggende sykdom er blitt friske igjen. Trude Ravndal (56) er en av dem som er erklært frisk igjen. Hennes erfaringer og tanker kan du høre om og lese i dette intervjuet. Les også Kreftpasienter møter ikke til timer på sykehuset: – Er du usikker, ring legen Les også Korona, vitaminløgner og konspirasjoner Les også Legens tips: Hun er nybakt mor og kjenner på virusangst. Her er hans beste råd. Trude Ravndal var den første i Sandnes som fikk påvist koronasmitte. Hun er friskmeldt og glad for å kunne snøre på seg joggeskoene igjen. Foto: Jarle Aasland Få har samme oversikt Andre kommuneoverleger Aftenbladet har vært i kontakt med, blant annet i Stavanger, har ikke oversikt over hvor mange koronasmittede som er friskmeldte, ofte fordi det er fastlegene som følger opp den enkelte pasient. ANNONSØRINNHOLD Vossingen Martin lagar evigvarande skattar. – Dette edle metallet sløser ein ikkje med! ANNONSE FRA SYLVSMIDJA Vossingen Martin lagar evigvarande skattar. – Dette edle metallet sløser ein ikkje med! – Det er vanskelig å få helt nøyaktige tall på dette. Trenden er at folk har symptomer i to-tre uker, så skal de i tillegg være hjemme én uke til. Mønsteret er at folk er syke i lengre tid enn med forkjølelse og influensa. De som har vært innlagt på sykehus trenger lengre tid på å bli friske, sier smittevernoverlege Ruth L. Midtgarden i Stavanger. Hun sier de nå vurderer om de skal kartlegge friskmeldte. – I så fall må vi få fastlegene til å melde inn når pasientene er friskmeldte. Vi risikerer at det ikke blir helt nøyaktige tall. Etter hvert vil man kunne finne tall fra Nav på dem som har vært sykemeldt på grunn av koronaviruset, sier hun. Ruth L. Midtgarden er smittevernoverlege i Stavanger. Foto: Jon Ingemundsen Ny bølge fra slutten av mai Antall smittede kommer imidlertid til å øke igjen, etter hvert som skoler og barnehager åpnes igjen og samfunnet generelt blir mer åpent. Torvik har imidlertid slått fast at koronaviruset har kommet for å bli. – Vi regner med en ny smittebølge fra slutten av mai til begynnelsen av august. Det handler om å bygge immunitet i befolkningen, samtidig som helsetjenesten skal ha kapasitet til å ta seg av dem som blir syke, sier Torvik.

engelsk

22 out of 42 coronary illnesses in Sandnes are well reported Very few new infected in recent days. But a wave of infection is expected from late May to August. Published: Published: April 3 Municipal physician Hans Petter Torvik in Sandnes and Gjesdal reports many well-reported by those who have been infected by the coronavirus. Photo: Jarle Aasland     Ove Heimsvik     Journalist     Hilde Moi Østbø     Journalist     Readers believe     4 More about: The Korona virus Read more about the coronavirus - 22 out of 42 infected people in Sandnes are now well-informed, says local councilor Hans Petter Torvik in Sandnes to Aftenbladet. In addition, he has control of Gjesdal, where four out of a total of 12 reported cases of infection are reported healthy. "We have had very few new cases of infection in recent days, so it promises well for Easter," said Torvik municipal councilor in a meeting with politicians on Friday afternoon. He noted, among other things, that even the elderly infected with serious underlying disease have recovered. Trude Ravndal (56) is one of those declared healthy again. Her experiences and thoughts can be heard and read in this interview.also read Cancer patients do not show up for hours at the hospital: - If you are unsure, call your doctor also read Corona, vitamin lies and conspiracies also read Doctor's tip: She is a freshly baked mother and knows about virus anxiety. Here is his best advice. Trude Ravndal was the first in Sandnes to have a coronary infection. She is well-informed and happy to be able to put on her running shoes again. Photo: Jarle Aasland Few have the same overview Other municipal consultants Aftenbladet has been in contact with, among others in Stavanger, does not have an overview of how many coronas infected are well-informed, often because it is the GPs who follow up the individual patient. ADVERTISERS CONTENT Vossingen Martin fixes eternal taxes. - This precious metal does not waste! ADS FROM SYLVSMIDJA Vossingen Martin fixes eternal taxes. - This precious metal does not waste! - It is difficult to get accurate figures on this. The trend is that people have symptoms for two to three weeks, then they should also stay home one more week. The pattern is that people are ill for longer than with colds and flu. Those who have been hospitalized need a longer time to recover, says infection prevention consultant Ruth L. Midtgarden in Stavanger. She says they are now considering whether to map freshly reported.- In that case, we must get the GPs to report when the patients are well-informed. We risk not getting exact figures. Eventually, you will be able to find Nav numbers on those who have been sick due to the coronavirus, she says. Ruth L. Midtgarden is an infection prevention consultant in Stavanger. Photo: Jon Ingemundsen New wave from late May However, the number of infected people will increase again as schools and kindergartens are reopened and society in general becomes more open. However, Torvik has determined that the corona virus has come to stay. - We expect a new wave of infection from late May to early August. It is about building immunity in the population, while at the same time the health service must have the capacity to take care of those who become ill, says Torvik.

Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)